Tapu alırken ne yapılmalı

Tapu sicil tüzüğünün 14 cü maddesi, istemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin olup olmadığı tapu sicil müdürü tarafından araştırılır.

İstemde bulunanların medeni hakları kullanma konusunda kuşkuya düşülürse tapu sicil müdürü hükümet tabipliğinden doktor raporu isteyebilir.

Böyle bir durumda işlemi yapıp yapmama yetki ve sorumluluğu tapu sicil müdürüne verilmiştir.

Yaş konusunda ise, belli yaşta olan insanların medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybedip, kaybetmediği konusunda tapu sicil tüzüğünde her hangi bir hüküm yoktur. Böyle bir durumda tapu sicil müdürünün kanaati önemlidir.

ŞİRKETLERİN TAPU İŞLEMLERİ

Ticaret şirketleri kolektif,komandit,limitet,anonim ve kooperatiflerden meydana gelir.

Ticaret şirketleri tüzel kişiliğe sahip olup,şirket sözleşmesinde yazılı işletme konusu kapsamında kalmak şartıyla bütün hakları iktisap edebilirler.

Ancak adi şirketler tüzel kişiliğe sahip olmadığından adi şirket adına tapu işlemleri ve tescil yapamazlar. Ticaret şirketlerinin sözleşmelerinde

Gayrimenkul Tasarrufuna izinlidir ibaresi olmalıdır. İşlem yapacak şirket yetkilileri Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları bir belge ile yetki

ve temsilcilerin kimler olduğunu ispat etmek zorundadırlar. Ticaret sicil memurluğundan alınan bu yetki ve temsil belgesinin yeni tarihli

olmasında fayda vardır. Ticaret sicil nizamnamesinin 104 üncü maddesinde, bir unvanın, bir işletmenin tescili halinde ilgiliye sicil

tasdiknamesi verileceği ve bu tasdiknamede (Yetki Belgesinde) işletmenin unvanı, yaptığı işler ve işletmenin temsilcilerinin belirtilmiş

olacağı ve bu belgenin bir yıl süre ile geçerli olduğu ifade edilmektedir.

İşlem için gerekli belgeler 1) Vergi numarası 2) İmza sirküleri 3) Ticaret sicil memurluğundan alınan yetki ve temsil belgesi